اوربیت / ارایه تستر در فضای بیرون

 

چالش

ادعای اصلی اوربیت این است که مصرف آن بعد از غذا پی اچ دهان را تنظیم کرده و از اسیدیتیه آن می کاهد. زمانی که ما با Wriggly کار می کردیم باید این پیام را دائما به مخاطبان می رساندیم.

 

راهکار

رساندن اوربیت به مخاطب درست بعد از خوردن غذا. این یعنی باید به خیابان می رفتیم و به رستورانهای معروف مراجعه می کردیم تا این پیام را همراه با دامی های بامزه و یک بسته آدامس اوربیت به آنها برسانیم.